Find your events here

Hefji þriðji aðili málarekstur á hendur Nightlife.is vegna notkunar annars á þjónustunni ber notanda að verja Nightlife.is í slíkum málum og bæta það beina og óbeina tjón sem Nightlife.is kann að verða fyrir vegna þess.

Nightlife.is getur ekki ábyrgst gæði þjónustunnar, t.d. hraða hennar eða að ekki sé byggt á úreltum, röngum eða ófullkomnum upplýsingum. Aðilar sem halda utan um þjónustuna bera ábyrgð á henni eftir almennum reglum. Verði Nightlife.is þess áskynja að gæði þjónustunnar reynist ekki fullnægjandi mun ávallt verða leitast við að bæta úr því á sem skjótastan hátt. Notandi er hvattur til að senda Nightlife.is ábendingar um það sem betur mætti fara.

Nightlife.is gefur notanda leyfi til að nota þjónustu Nightlife.is. Nightlife.is ábyrgist þó ekki á neinn hátt að þjónustan sé fullnægjandi fyrir einhver tiltekin afnot; að hún gæti brotið gegn hugverkarétti eða öðrum rétti þriðja aðila eða uppfylli opinberar kröfur. Hið sama á við um upplýsingar eða þjónustu veittar af öðrum aðilum sem nefndir eru eða vísað er í á vefnum eða í tengslum við hann, m.a. gegnum tengla.

Nightlife.is ber enga ábyrgð á töfum eða truflunum á gæðum þjónustunnar eða öðru tengdu vefnum vegna óviðráðanlegra atvika (force majeur), svo sem verkfalla, náttúruhamfara eða styrjalda.

Á vefnum er að finna tengla á aðra vefsíður.Nightlife.is rekur ekki þær vefsíður né ræður efni þeirra og ábyrgist því ekki upplýsingar, vörur eða þjónustu sem þær veita. Nightlife.is ábyrgist á engan hátt tjón sem notandi kann að verða fyrir af notkun þeirra.

Nightlife.is ábyrgist ekki að vefurinn eða vefir sem vísað er í á síðunni, m.a. með tenglum, séu lausir við tölvuvírusa eða annað sem getur verið skaðlegt tölvum eða hugbúnaði. Notandi verður sjálfur að fyrirbyggja mögulegt tap að þessu leyti með nauðsynlegum vörnum, s.s. vírusvarnarforritum.

Nightlife.is skráir hvorki né geymir persónuupplýsingar um notanda umfram það sem nauðsynlegt er til að veita honum umbeðna þjónustu og ekki án þess að hafa fengið skriflegt og skýrt samþykki hans. Þegar ekki er lengur þörf á að geyma umræddar upplýsingar er þeim eytt.

Notandi heimilar Nightlife.is að miðla skráðu netfangi sínu til þriðja aðila. Einnig heimilar notandi þriðja aðila sem hefur fengið netfang notandans að senda honum tölvupóst. Ef notandi vill ekki að netfangi sínu sé miðlað til þriðja aðila getur hann sent þjónustustjóra okkar póst á nightlife@nightlife.is

Nightlife.is veitir fyrirtækjum þjónustu eftir bestu getu og tryggir aðgengi þeirra að auglýsingasvæðinu. Nightlife.is ábyrgist ekki ef notkun fyrirtækis á þjónustu Nightlife.is stenst ekki væntingar fyrirtækis eða sala er ekki eftir markmiðum fyrirtækis.

Fyrirtæki ber sjálft ábyrgð á notendanafni sínu og lykilorði. Fyrirtæki er einnig ábyrgt fyrir allri notkun á þjónustu Nightlife.is. Vakni grunsemdir að þriðji aðili hafi komist yfir lykilorð eða notendanafn skal fyrirtæki láta þjónustuver Nightlife.is vita og gera viðeigandi varúðarráðstafanir, t.d. að breyta lykilorði.

Nightlife.is safnar, geymir og notar upplýsingar um fyrirtæki og auglýsingar þeirra til að betrumbæta þjónustu sína og til að geta veitt fyrirtæki enn betri þjónustu er snýr að auglýsingum og notkun fyrirtækis á vefnum.

Fyrirtæki ber ábyrgð á auglýsingum sínum og þeim upplýsingum sem þar koma fram. Brjóti auglýsing í bága við skilmála Nightlife.is eða landslög hefur Nightlife.is rétt til að eyða auglýsingu. Standi efni til getur Nightlife.is eytt viðkomandi fyrirtækjaaðgangi, og séu brot í bága við landslög, lagt fram kæru á hendur viðkomandi fyrirtæki. Þannig ber Nightlife.is enga ábyrgð á auglýsingum fyrirtækja, þeim upplýsingum sem þar koma fram eða gæðum vara í auglýsingum.

Fyrirtæki ber ábyrgð á því að auglýsing þeirra brjóti ekki á rétti þriðja aðila.

Komi til brota vegna réttinda þriðja aðila skal fyrirtæki bæta tap Nightlife.is vegna þess með öllu, þ.á.m. vegna kostnaðar sem kann að koma til vegna utanaðkomandi ráðgjafar eða þjónustukaupa Nightlife.is gegn framvísun reiknings.

Nightlife.is hefur heimild til að eyða út auglýsingum þar sem brotið er á rétti þriðja aðila eða brotið er gegn landslögum. Brjóti fyrirtæki ítrekað á rétti þriðja aðila og/eða gegn landslögum hefur Nightlife.is heimild til að eyða aðgangi fyrirtækisins.

Allar auglýsingar sem brjóta í bága við landslög verða tilkynntar til lögreglu.

Við innsetningu auglýsingar gefur fyrirtæki Nightlife.is rétt til að nýta það efni til markaðsstarfs í eigin þágu. Nightlife.is getur þannig notað auglýsingu að hluta eða öllu leyti, þ.á.m. gögn, myndir og texta.

Afritun gagna, þ.á m. auglýsinga, er með öllu óheimili nema með leyfi Nightlife.is. Nightlife.is er eigandi gagnagrunnsins og fellur hann undir höfundarréttarlög. Fyrirtæki skal ekki veita þriðja aðila aðgang að notendaaðgangi sínum án skrifslegs samþykkis Nightlife.is

Fyrirtækjum er óheimilt að taka þátt í umræðum á Nightlife.is, hvort sem rætt um vörumerki þess eða samkeppnisaðila.

Ókeypis er að stofna aðgang á Nightlife.is

Nightlife.is áskilur sér rétt til að birta auglýsingar á skilgreindum auglýsingasvæðum á vefnum.

Aðgangur að vefnum og notkun er aðeins fyrir þá sem eru 18 ára og eldri, eru lögráða, sjálfráða og fjárráða og búa yfir þroska, reynslu og skilningi að því marki sem nauðsynlegt þykir til að nota þjónustuna. Nightlife.is ber enga ábyrgð á því ef aðilar sem ekki uppfylla framangreind skilyrði nota þjónustuna án heimildar.